1. ההשתתפות בתכנית הניקוי הינה באחריות המשתמש לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  הסדנה, המוצרים, הערכות השירותים ניתנים ומוצגים כפי שהם ((As is ללא ערבות ו/או אחריות, מפורשת או משתמעת, של אומינה או החברה.
  בהזמנת הסדנה, התכנית והמוצרים הנני מצהיר / ה  כי הנני בריא/ה וכשיר/ה להשתתף בסדנה / לעשות שימוש במוצרים ו/או בערכות ובשירותים וכי לא ידוע לי על כל בעיה רפואית שמונעת השתתפות בסדנה ו/או שימוש במוצרים ו/או בערכות ו/או בשירותים.
 2. הנני מצהיר/ה מצהיר/ה כי ידוע לי שתוכן הסדנה ו/או המוצרים ו/או הערכות ו/או השימוש בהם, אינם מתבסס על מחקרים רפואיים כלשהם, אלא פרי אמונתה וניסיונה של אומינה והחברה ו/או מי מטעמה אינם ערבים ו/או מתחייבים על תוצאות ההשתתפות בסדנה ו/אוהשימוש במוצרים ו/או בערכות.
  אומינה ו/או החברה אינה מצהירה ו/או מציגה מצגים ו/או מתחייבת, בכל צורה שהיא, לגבי תוצאות ו/או תועלות ו/או השפעות ו/או הצלחות עקב ההשתתפות בסדנה ו/או השימוש במוצרים ו/או בערכות ו/או בשירותים, ולא תעמוד למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אומינה ו/או החברה ו/או מי מטעמה בגין ההשתתפות בסדנה ו/או תכונות המוצרים ו/או הערכות ו/או השירותים או התאמתם לצרכיו, דרישותיו וציפיותיו. כמו כן ידוע לי שההשתתפות בסדנה ו/או השימוש במוצרים, בערכות ובשירותים אינו מהווה תחליף לטיפול רפואי ו/או תרופתי.
 3. ידוע לי כי אין בכל מידע במהלך הסדנה ו/או התכנית, לגבי המוצרים, הערכות והשירותים, כדי להחליף כל בדיקה עצמאית של המשתמש וקבלת אישורים מתאימים לפני ההשתתפות בסדנה ו/או השימוש במוצרים ו/או בערכות ו/או בשירותים, לרבות מרופא ו/או תזונאי ו/או כל מטפל מתאים אחר, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש . ובכל מקרה טרם השימוש מומלץ לפנות לרופא מקצועי ו/או רפואי ו/או לחוות דעת רפואית ו/או לייעוץ עם אנשי מקצוע.
 4. הנני מצהיר/ה בזה במפורש, כי ידוע לי כי להשתתפות בסדנה ו/או למוצרים ו/או לערכות עלולות להיות תופעות לוואי ,לרבות רגישות, אי סבילות, תגובות אלרגיות ואף מחלות למיניהן. המשתמש מצהיר כי בדק ובחן את המוצרים, הערכות והשירותים )לפי העניין( לפני השימוש, לרבות עם היועצים והמומחים המתאימים ,כאמור לעיל. בכל מקרה שמופיעה תופעת לוואי כלשהי, יש לפנות מידית לקבלת טיפול רפואי.
 5. הנני מצהיר/ה בזה במפורש, כי ידוע לי כי אין לעשות שימוש במוצרים ו/או בערכות ו/או בשירותים על ידי נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הסובלים מלחץ דם גבוה ו/או מתת משקל, ואנשים הנמצאים תחת טיפול תרופתי או הסובלים מרגישות ו/או אלרגיות ו/או מחלה ו/או בעיה רפואית אחרת כלשהי. כמו כן, אין לעשות שימוש במוצרים לעיתים קרובות או במשך תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא ו/או באיש מקצוע מתאים.
 6. בכפוף להוראות כל דין, אומינה ו/או החברה ו/או מי מטעמה לא יישא בכל אחריות בגין כל נזק, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק, נזק ישיר, עקיף, מיוחד, אגבי, מקרי או תוצאתי, בין במסגרת תביעה על פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת, בקשר להשתתפות בסדנה ו/או לשימוש או לחוסר האפשרות להשתמש במוצרים ו/או בערכות ו/או בשירותים ו/או במידע שבאתר, לרבות אך לא רק, בגין, נזקי גוף ו/או נזק כספי ו/או כל נזק, הפסד או עלויות שהמשתמש עלול לסבול מהם עקב השימוש במוצרים ו/או בערכות ו/או בשירותים ו/או עקב הסתמכות המשתמש על המידע המסופק דרך האתר, בין אם החברה הודיעה על האפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא אומינה ו/או החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו על ידי המשתמש.